آیت الله اراکی: حجم کار علمی حوزه علمیه بعد از انقلاب معادل کل کارهای علمی قبل از آن است